På travetur i Fitting, hvor lejren lå

For næsten et år siden gav Lokalhistorisk Arkiv os et unikt indblik i, hvad Fittinglejren har været under og lige efter anden verdenskrig. Der var samtidig en stor flot udstilling i fritidscentret med masser af billeder og dokumenter.
Lørdag den 12. oktober 2019 var det så åstedet, der blev besøgt. Omkring 80 personer mødte op syd Skødevej 13 og gik i samlet flok ud over marker og gennem skove for at høre om det store areal tyskerne brugte i første omgang til en radarstation. Jørgen Møller startede med en tak til lodsejerne, fordi Lokalhistorisk Arkiv havde fået lov til at arrangere turen og endda sætte "trafikbånd" op, som viste, hvor lejren havde været. Markeringen med "trafikbånd" viser kun det halve af lejren, idet en stor del af arealet i dag er bevokset med skov. Se et kort over arealet her.
Skoven er plantet i 1950 og kaldes Lyttepostskoven. Fittinglejrens radarstation var én af 200 spredt ud over europa.Tyskerne fandt arealet i Fitting velegnet, fordi det ligger højt og fra luften vill ligne, de andre ejendomme i området. Der er ikke meget tilbage af bygningerne fra den gang. I et hegn findes resterne af et pumpehus og ude i arealet resterne af de betonfundamenter, som har man har haft radarerne placeret på. Mange steder er der murbrokker og beton i jorden, så arealet egner sig mest til græsning. Radarerne var håndbetjent og når et fremmed fly blev lokaliseret, blev der sendt besked fra Fittinglejren til en kommando på Fyn og i Karup.
Da krigen endte tog englænderne alt teknikken som krigsbytte. De unge drenge i Fitting har dog haft deres leg ved radarstationen, idet den kunne bruges til at køre dødsdrom i på cykel, når radaren stod vandret. Resterne af betonfundamentet er ikke til få fjernet, men kørerne er glade for at klø sig op ad den.
En pejleradar som lå længere mod øst blev brugt til at kommunikere med egne fly. Pejleradaren kunne nå 300 km.
Fittinglejren var officielt fra 1. januar-15.juni 1946 interneringslejr. Herefter blev den lukket ned og staten ville gerne sælge bygninger og inventar, men en del forsvandt helt af sig selv. Landmændene, som skulle have deres jord tilbage, fik lov til at tage, det de kunne bruge. Det var den eneste erstatning, de fik for afsagn af landbrugsjorden.

Den 7.november 2019 kl. 16.00 indbyder Lokalhistorisk Arkiv til en reception i anledning af, at de er klar med udgivelse af en bog om Fittinglejren. Der er flere sponsorer, som har støttet, at alt det arbejde de frivillige i arkivet har samlet, kan blive tilgængelig for os alle og bevares for eftertiden.

Fortællerne på turen var Ib Hansen, Alice Østergaard, Susanne Terkildsen, Jørgen Møller, Søren Tanghus og Niels Jørgen Thomsen. De havde mange sjove fortællinger, som vi sikkert kan finde i bogen, når den udkommer.

Lokalhistorisk Arkiv på tur til Tingsted Bakke

Der var god tilslutning til aftenturen til Tingsted Bakke, som Lokalhistorisk Arkiv havde arrangeret den 6. juni. Nu har op mod 100 været ude at se stedet. Det vi tyder en stor interesse for egnens spor i landskabet.
Jørgen Møller fortalte om langdyssen og stedets fredning samt arbejdet med frilæggelsen
Den Dynamiske Landsby skænkede mjød til de voksne og cola til de deltagende børn.
Nu afventer arkivet indholdet til informationstavlen fra Ribe Museum.
Billund Kommune er kontaktet ang. lidt skiltning.
Endvidere vil arkivet kontakte en geolog til vurdering af, hvor de mange flotte randsten er kommet fra.

den 7. juni 2019

Fortælling og udstilling om Fitting-lejren

Der var en kæmpe stor interesse for at høre historien om Fitting-lejren. Der måtte mange ekstra stole sættes ind i mødelokalerne inden lokalhistorisk arkivs leder Jørgen Møller kunne byde velkommen og fortalte, at de frivillige på lokalhistorisk arkiv havde delt opgaverne imellem sig. Ib Hansen lagde ud med at fortælle om opbygningen af lejren som raderstation, pejlemaster, sendemaster og en stor telefoncentral med 100 ansatte telefondamer. Lejren som militær raderstation stod klar den 1. april 1943 og kunne følge både egne tyske fly og fremmede fly på en afstand af 100 km. Der var 22 raderstationer i Danmark. Raderstationen i Fitting var anlagt på Aage Petersens mark, som er 82 meter over havets overflade. Ib fortalte, at Walter Thomsen, som boede på Østerviggård, en aften havde tændt lyset på sin gårdsplads for at gå over i stalden, omgående blev opsøgt af vagterne på radarstationen, idet det var strengt forbud at tænde lys uden for. Den efterfølgende dag blev Walter Thomsen hentet til afhøring. Egentlig melder historierne ikke om problemer med naboerne til radarstationen. Tyskerne handlede både på Kragelund Mejeri og i Bække udover at de også selv dyrkede arealer med grøntsager til det store køkken, som stod for forplejningen af mandskabet.
Alice Østergaard og Susanne Therkildsen, fortalte på skift om Fitting-lejrens periode som flygtningelejr. Flygtningene var tyskere, som var flygtet over Østersøen p.gr.a. russernes fremmarch i slutningen af krigen. De første flygtninge, ca. 470 ankom til lejren den 20. januar 1946. Heriblandt Elsebeth Suhr og hendes familie. Elsebeth Suhr skrev dagbog over tiden i Fitting. Rolf Blume med familie var også i den første gruppe. Han blev senere valgt som tillidsmand. Frem til lejren skulle lukkes i juni 1946 er der jævnlig kommet store grupper af flygtninge. 
Paul Lund oprindelig fra Egtved var leder af flygtningelejren og var velanset som leder. Efter lukningen af Fitting-lejren bliver han leder flygtningelejren i Vingsted.
En mor, Lise med børn i lejren fik kontakt med en nabo til lejren, Elvira Eriksen og de holder kontakten gennem hele deres liv længe efter Lise er rejst hjem til Tyskland. Elviras datter Inga har stadigvæk kontakt med et af de børn, som overlevede krigen.  
Den sidste periode for Fitting-lejren fortæller Jørgen Møller, bliver godt et halvårstid henover 1946-47, hvor lejren er rigspolitiets interneringslejr for de tyskere, som englænderne ikke vil give lov til at tage hjem efter kapitulationen. Heriblandt er fru Hildegard Best gift med rigsbefuldmægtiget Werner Best og deres fem børn. Endvidere en række gestapofolk, tyske handelsfolk som nu er i Danmark uretmæssigt. Politiet i Vejle og Kolding får opgaven med tilsyn og der ansættes en tysk/dansk læge. Skal der ske lægebehandling er det dog lægen i Vorbasse, doktor Clausen, der har det afgørende ord om, hvilken behandling der må gives. 
Den 13. april 1947 kan hjemsendelse af de internerede ske. De sende til Neuengamme, der nu fungerer som fordelingslejr for hjemsendte tyskere.

Ovenstående er kun et lille del af de mange fortællinger de frivillige fra lokalhistorisk arkiv havde til tilhørerne. Det var en meget interessant aften og det har været en kæmpe arbejdsindsats, som lokalhistorisk arkiv har præsteret. Alt materialet burde samles og udgives, idet historierne aldrig må gå til men bør bevares for kommende generationer. 
Den store udstilling i fritidscentrets forhal vil stå frem til jul og her kan studeres billeder, læses flere historier om livet i lejren.
Stor tak til lokalhistorisk arkiv for at have gjort os klogere på Fitting-lejren.

Sluttelig nævnte Jørgen Møller, at øvrige frivillige på lokalhistorisk arkiv har kalenderen for 2019 klar til salg.
Den kan købes i SuperBrugsen for 50 kr.

November 2018 - id

 
 

40 års jubilæum for arkivet.

Vi har lyst til at markere 40 året for starten af Lokalhistorisk Arkiv, sagde Jørgen Møller i sin velkomst ved åbningen af udstillingen i anledning af jubilæet mandag den 26. marts 2018. 
Den første registrering fandt sted i november 1977. Forud var gået mange år meget arbejde for at få etableret et arkiv. Sven Tygesen er den, der sammen med Egå Tornbjerg fik tankerne om et arkiv formuleret og godkendt i det nye byråd efter sammenlægningen med Grene sogn i 1970. Sven og Egå forudså, at når Vorbasse blev lagt sammen med Billund, så ville ”vores” historie forsvinde i den nye store kommune. Billund kommune besluttede at såvel Vorbasse som Billund skulle have et lokalhistorisk arkiv, som skulle være en institution i kommunen med budget fra kommunen og lokaler stillet til rådighed. Den første adresse arkivet havde, var det nedlagte kommunekontor på Kirkegade 2. Borgmester J. Bach Pedersen foreslog at man gik i forhandling med Bechmann Poulsen om hans ejendom Kirkegade 3, hvor der også kunne bygges et museum. For ikke så mange år siden flyttede arkivet til nuværende adresse på Stadionvej 1.
Arkivet har været ledet af Jørgen Møller og Sven Tygesen på skift og har derud over 6-7 frivillige. Her kan det nævnes at Ruth Tygesen har været frivillig i alle årene og arbejdet på arkivet mindst en gang i hver uge i alle de 40 år. I den nye Billund kommune er der i alt 7 arkiver og efter nogle år med at få nogenlunde samme vilkår for alle arkiver efter den gamle Billund kommunes opskrift, trives alle arkiver nu og kan hvert år lave en fælles udstilling i Billund Centret. Her kan nævnes at Jens Erik Starup, Grindsted og Sven Tygesen gjorde et kæmpe arbejde med at få beskrevet, hvordan de 7 arkiver skulle fungere og etableres, som en del af kommunen.  
Alice Østergaard, der er frivillig på arkivet, fortalte om udstillingen: ”Vorbasse og arkivet gennem 40 år”.   
Udstillingen kan ses i en måneds tid i fritidscentret og viser øverst et bånd af billeder, som afspejler fællesskab gennem de 40 år. Endvidere er der afsnit om ”Byens udvikling”, ”Når noget uventet sker”, ”Vorbasse Marked” osv. 
På biblioteket er der udstilling med de bøger biblioteket for tiden har om lokalhistorie.
 lokalhistorisk arkivs side her på vorbasse.dk kan man finde, hvad arkivet tilbyder at gøre for bevarelse af foreningernes arkivalier og privates arkivalier.

Marts 2018

Udgivelse af bog i anledning af stationsbygningens 100 års dag

Der var fest og hyggelig stemning for de mange, som besøgte Tove og Jan Espersens flotte have i anledning af, at Lokalhistorisk Arkiv har fået trykt Steen Christensens bog om Vorbasse Station. Pladsen ved stationsbygningens gavl er i nabolaget blevet døbt: Hansens Plads - efter den sidste stationsforstander.
Læs her et længere indslag om en meget begivenhedsrig eftermiddag. Bogen kan købes i SuperBrugsen fra mandag den 28. august for 150 kr. Bogen er trykt med tilskud fra Sparekassen Kronjylland og Vorbasse Fonden. Arrangementet var det første af tre, som Lokalhistorisk Arkiv står for i anledning af 100 året for Troldhedebanens start. Se vorbasse.dk's kalender angående de næste arrangementer.

Udstilling om kvinderoller

Fra mandag den 30. marts sidst på dagen kan man se Lokalhistorisk Arkivs udstilling om kvindens roller gennem tiderne i samfundet, i hjemmet, erhvervslivet osv. En udstilling der har fået mange roser. Udstillingen flyttes mandag fra Billund Centret til Vorbasse Fritidscenter. Kom og se udstilling og deltag i Den Dynamiske Landsbys generalforsamling samme dag. Udstillingen skal retur til Billund i slutningen af april, hvor forfatter Pia Fris Laneth holder foredrag i Folkeuniversitetet i anledning af 100 års dagen for kvinders stemmeret.