LOKALHISTORISK ARKIV´s egen historie

 

17.okt. 1973

Byrådet beslutter, at der skal oprettes et lokalhistorisk arkiv i Billund kommune. Beslutningen træffes på baggrund af en henvendelse fra Vorbasse Sogneforening v. Arthur Mathiasen, der opfordrer byrådet til at oprette et lokalhistorisk museum og arkiv i Vorbasse.

29. okt. 1973

Kulturudvalget bestemmer, at der skal nedsættes et udvalg til at forestå arbejdet med det lokalhistoriske arkiv.
Udvalget skal bestå af 7 medlemmer, nemlig:

overbibliotekaren (Pernille Munch), ledende skoleinspektør (Sv. T), ledende skolebibli-
otekar (Finn Odegaard), 2 medlemmer udpeget af byrådet (Børge Mathiesen og Johs.
Christensen) og 2 medlemmer udpeget af Vorbasse Sogneforening (Arthur Mathiasen
og Laurids Knudsen).

1975.

Udvalget opfordres af borgmester Bach Petersen til at forhandle med Bechmann Poulsen om overtagelse af hans hus (Kirkegade 3 i Vorbasse) og samlinger.

23. marts 1975

Udvalget indstiller købsbetingelser m. v til godkendelse i byrådet. Betingelserne godkendes. Udvalget skal herefter udarbejde forslag til opførelse af museumsbygning og til
retningslinier for museumsdriften.

13. oktober 1975.

Udvalget indstiller vedtægter for det lokalhistoriske arkiv i Billund kommune til godkendelse. Vedtægterne godkendes.

29. nov. 1976

Udvalget afleverer forslag og udkast til opførelse af en museumsbygning, som også skal indeholde lokaler til lokalhistorisk arkiv. Efter en del forhandlinger og ændringer af udkastet, vedtager byrådet at opføre en tilbygning til Bechmann Poulsens hus. Arkitekt Bundgaard, Billund antages til at projektere bygningen.

Først og fremmest p. gr. a. arbejdet med museet fik udvalget ikke gjort ret meget ved sin primære opgave, etableringen af et lokalhistorisk arkiv.
Men endelig sker der noget. Den 27. januar 1977

holdes der et møde på Vorbasse skole. Det er den egentlige start på arkivets virksomhed. Skoleinspkt. Vilh. Rasmussen, Andst, der har mange års erfaring med et lokalhist. arkiv, taler og viser lysbilleder. I mødet deltager ca. 35 mennesker. De opfordres til at slutte op om arkiverne og aflevere billeder, dokumenter og andet materiale, der kan have historisk interesse.

23 personer fra såvel Billund som Vorbasse tilbyder sig som kontaktpersoner, der kan tage imod arkivmaterialer.

Arkivet havde fra starten hele Billund kommune som sit arbejdsområde, men allerede året efter, i 1978, blev der oprettet et arkiv i Billund.

De ældste registreringer i arkivet i Vorbasse stammer fra efteråret 1977, og det kan derfor fejre 25 års jubilæum i år.

Til at begynde med havde arkivet til huse på Vorbasse bibliotek, som da havde lokaler i det tidligere kommunekontor i forbindelse med det gamle plejehjem, Østervang. Da den nye museumsbygning stod færdig i 1980, fik arkivet sit eget lokale med tilhørende boksrum der.

11998 skete der et mageskifte med museet, så arkivet overtog Bechmann Poulsen hus, og museet fik arkivlokalet i museumsbygningen.

I 1977 eller 78 blev museumsarbejdet skilt ud fra arkivudvalget, idet museet fik sit eget udvalg.

Jørgen Møller blev formand for arkivudvalget og var fra starten leder af arkivet i Vorbasse. Som medhjælper havde han Ruth Tygesen.

Efter at de to arkiver var blevet oprettet, blev der dannet en arbejdsgruppe ved dem begge. Gruppens opgave var og er at tage sig af det praktiske arkiveringsarbejde m. v.
Arkivudvalgets opgaver blev derefter at fungere som en slags bestyrelse for begge arkiver. Det skal have det overordnede økonomiske ansvar, og det skal sørge for, at der til stadighed er en leder og en arbejdsgruppe ved hvert arkiv.

Fra 1985 har Sv. T. været leder af arkivet i Vorbasse. Arbejdsgruppen ved arkivet består p. t. af: Lene Østergaard Jensen, Alice Østergaard, Inger Vitved-Jensen og Ruth Tygesen. Endvidere er Preben Hviid Larsen tilknyttet som Edb-kyndig medarbejder.

Vorbasse, marts 2002
Sv. T. 

April 2007 stopper Sven Tygesen som arkivleder og efterfølges i jobbet af Jørgen Møller

 Sven Tygesen

 2009.

 Både på grund af pladsproblemer men først og fremmest på grund af fugtproblemer i arkivets kælder begyndte vi i 2008 at spejde efter et andet tilholdssted end ”Poulsens Hus”.

Januar 2009 dukkede muligheden så op, idet skoletandklinikken står delvis uudnyttet hen.

Ved et møde mellem tandlægen, museet og arkivet aftalte vi detaljerne, så Lokalhistorisk Arkiv kan rykke ind i de nye lokaler til april 2009.