Biologisk mangfoldighed i Billund kommune

Billund Kommune har uspolerede naturtyper, som er karakteristiske for egnen, og som er gode levesteder for værdifulde arter.

I Billund Kommune har vi udstrakte moser og heder med indlandsklitter, som rummer særlige arter, som er sjældne for Danmark som helhed og lokalt. Mange vandløb og de tilstødende engarealer er uforstyrrede og med gode forhold, så der her er bevaret arter, der er forsvundet mange andre steder i landet. Men det er også en kommune, hvor landbrug og byudvidelser er vigtige forudsætninger for udviklingen, og som skal gå hånd i hånd med naturhensyn.

Læs kommunens strategi om naturen og se en film, hvor 9. klasse fra Vorbasse skole er tur på Ravnhøj Hede med naturvejledere.