Baggrundsanalyse

Generelt
Vorbasse er med sine ca. 1300 indbyggere (ca. 2200 i skoledistriktet) Billund Kommunes næststørste landsby. Set over en årrække er der tale om en nærmest stabil befolkningsudvikling, men i de seneste par år peger tendensen i bedste fald mod stagnation. Fraflytning er for stor og fødselsoverskudet er i minus med ca. 10 pr. år. (Se bilag)   

Som de fleste landsbyer er Vorbasse ramt af de ændringer i erhvervsstrukturen, der har fundet sted gennem de sidste ca. 50 år. Butikker har i vidt omfang måttet lukke, og heller ikke fremstillingserhverv og håndværkserhverv er gået ram forbi. Alle væsentlige kategorier af håndværk er fortsat til stede, og det samme gælder en række private og offentlige services, som man har brug for i hverdagen.
 
Præget af soveby bliver stadig tydeligere, idet de fleste erhvervsaktive pendler til job - typisk i Billund eller Grindsted. (253 indpendlere og 673 udpendlere)

Selvom Vorbasse er begunstiget af  et omfattende foreningsliv, masser af fritidsaktiviteter, en rig natur i omegnen med mange historiske aftryk, og et Vorbasse Marked som et stærkt kort, så er der ikke desto mindre grå skyer i horisonten. Skyer, der peger i retning af, at det på det lange sigt kan blive vanskeligt at forblive et dynamisk lokalsamfund. Hvis byen skal opretholde det befolkningsgrundlag, der skal til, for at holde liv i den ellers velfungerende, fuldt udbyggede folkeskole og de mange øvrige funktioner i landsbyen, er det uomgængeligt, at byen må tage initiativ til yderligere udvikling.  

Så meget desto mere fordi der på landsplan lige nu er en voksende interesse for at bosætte sig og udvikle erhverv uden for de store byer.

I det følgende går vi tættere på Vorbasse og nærmeste omegns stærke og svage sider. De er indkredset som resultat af en brainstorm blandt en gruppe borgere og oplistet i tilfældig rækkefølge.  

Særligt om fysiske forhold  

Stærke sider (ressourcer)
Et Fritidscenteret med bibliotek, svømmehal, to haller, fitness, mødelokaler, cafe´, vuggestue og børnehave, en markedsplads der står tom det meste af året, en skolen, en campingplads, en tom fabriksbygning, en tom bankbygning med attraktive faciliteter, unikke arkæologiske udgravninger, nær kyst til kyst stien, en kirke, en hellig kilde, en kro, et historisk gadehus, en krigshavn, en shelterplads, en hundeskov, flere hjertestier, tæt på Billund med lufthavn mv., byggegrunde og industrigrunde.    
    
Svage sider (udfordringer)  
En trafikeret hovedgade der gennemskærer byen, en fragmenteret bymidte med mange mellemrum uden byliv, en del af boligmassen er nedslidt, nye boligområder er placeret langt fra bykernen, begrænset adgang til og opmærksomhed på omkringliggende naturoplevelser og landskaber

Særligt om mennesker

Stærke sider (ressourcer)
Mange ildsjæle og en ”løfte i flok” tilgang med etableringen af Fritidscenteret som et lysende eksempel, et unikt koncept for afvikling af Vorbasse Marked, en potentiel historisk bevidsthed samt omsorg, tillid, tryghed, nærhed, rummelighed og - ikke mindst - selvbevidsthed.

Svage sider (udfordringer)  
En lønmodtagerkultur der kan være et svagt kort, når der skal skabes nye erhverv, relativt få personer til at trække det læs, der skal vende den strukturelle og økonomiske udvikling.    

Særligt om erhverv og økonomiske forhold  

Stærke sider (ressourcer)
Mange småerhverv, en del private og offentlige servicefunktioner, mange arbejdspladser inden for pendlingsafstand, uudnyttede muligheder i forbindelse med turiststrømmen til Billund  
 
Svage sider (udfordringer)
Mange af byens butikker er lukket, ingen tegn på erhvervsmæssig udvikling. Som det fremgår af et udtræk af CVR-registeret, er det ikke imponerende, hvad der i de senere år er præsteret i henseende til iværksættervirksomhed.

Særligt om forhold til omverdenen

Stærke sider (ressourcer)  
Vorbasse Marked, vorbasse.dk, Vorbasse Krigshavn, politisk repræsentation og samarbejde, Vorbasse Camping, Vorbasse Skole  
 
Svage sider (udfordringer)
Vorbasse tiltrækker ikke nyt entreprenørskab 

Særligt om organisatoriske forhold og lokale aktiviteter

Stærke sider (ressourcer)  
Ca. 60 foreninger herunder Grundejerforeningen, Vorbasse Lokalråd, Den dynamiske landsby, VorbasseFonden, Erhvervsforeningen (Koordineringsudvalget)

Ovennævnte koncept for tilrettelæggelse og afvikling af markedet medfører, at Vorbasse har et økonomisk fundament,  som langt overstiger det niveau, man kan forvente af betydeligt større byer.

Mange initiativer/projekter tages op. Ud over Fritidscenteret med de mange funktioner og Vorbasse Marked bliver der  arbejdet med et byfornyelsesprojekt, et boligprojekt (20 – 25 boliger) og i mindre skala et shelterområde og en hundeskov.  

Svage sider (udfordringer)
De fleste aktiviteter handler om fritiden og livet mellem husene, men er ikke nyskabende i forhold til den grundlæggende udvikling. (Deltagelse i projektet ”Den Moderne Landsby” sker i erkendelsen heraf.)

Konklusioner og ideer

Den umiddelbare karakteristik viser, at der i Vorbasse er behov for at skabe nye tiltag baseret på de lokale ressourcer, så en truende negativ spiral forhindres. Hidtil har de lokale kræfter primært været samlet om fritidslivet og helt aktuelt om byfornyelse. Behovet for etablering og tiltrækning af nye lokale økonomier og aktører, der kan påvirke de strukturelle forhold, er iøjnefaldende      

Arbejdsgruppen har som det første hæftet sig særligt ved de muligheder den ledige bankbygning og den hellige kilde indbyder til. Måske kan de blive omdrejningspunktet for nye tiltag?