Vorbasse den 24. september, 2019

Forslag til vedtægter for foreningen ”Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse”

§ 1. Navn, hjemsted og stifter.
1.1. Foreningens navn er Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse.
1.2. Foreningens hjemsted er Vorbasse i Billund Kommune.
1.3. Foreningen er en frivillig, almennyttig og ikke-erhvervsdrivende forening.
1.4. Foreningen er stiftet i 2019 af en af Lokalrådet initieret arbejdsgruppe, som et led i projektet ”Den moderne landsby skaber nye erhverv”.
(Projektet ”Den moderne landsby skaber nye erhverv” har indtil foreningens etablering været støttet af Erhvervsstyrelsens  Landdistriktspulje og ledet af en medarbejder ved Københavns Universitet)

§ 2. Formål.
2.1. Det er foreningens formål at udvikle og sikre igangsætning og sammenhæng mellem projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse i Vorbasse med udspring i en levende genfortælling af Vorbasses kulturhistorie.
Kilden i Vorbasse fungerer som brand og spydspids for projekter, som kan organiseres selvstændigt med reference til foreningen. Projekterne kan fx omfatte  anvendelse, forarbejdning og salg af produkter med vand fra Vorbasse, udvikling, produktion og salg af emballager og rekvisitter samt fysisk og aktivitetsmæssig formidling af kulturhistorien.  

§ 3. Medlemskreds, økonomi og hæftelse.

 3.1. Medlemskredsen er åben for personer, foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter foreningens virke og formål.
3.2. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Eventuelle fordringer mod Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse kan alene søges fyldestgjort i foreningens formue.
3.3. Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse er en forening, hvor medlemmerne ikke kan modtage overskudsdeling eller formuedeling. Indtægterne skal alene anvendes til foreningens drift og opfyldelse af foreningens formål.
3.4. I det omfang foreningens projekter kan danne grundlag for erhvervsvirksomhed til fremme af initiativtagernes økonomiske interesser, skal en sådan virksomhed etableres i egen selvstændig juridiske organisation, hvis økonomi er uafhængig af Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse.
3.5. Generalforsamlingen kan med ¾ flertal ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.
3.6. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

§ 4. Generalforsamling.
4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
4.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen april. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel via vorbasse.dk og en e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
4.3. Stemmeberettigede er alle betalende medlemmer med 1 stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
  8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
4.5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det. Generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse med oplysning om den ønskede dagsorden.
4.6. Bestyrelsens sekretær eller en af bestyrelsen udpeget person, skal føre referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af generalforsamlingens ordstyrer og referenten.

§ 5. Bestyrelse.

5.1. Valgbare til bestyrelsen er personer med faglige og/eller strategiske forudsætninger for at arbejde med styrkelse af erhvervsudvikling og bosættelse med baggrund i en levendegørelse af områdets kulturhistorie.
5.2. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke medlemsrepræsentanter og som sådan ikke nødvendigvis medlem af de organisationer, der kan udgøre en del af medlemskredsen. Et medlem af bestyrelsen repræsenterer kun sig selv.
5.3. Bestyrelsen skal så vidt mulig sammensættes af personer med lokal forankring suppleret med eksterne - i forhold til formålet - kompetente personer.
5.4. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 vælges på generalforsamlingen. De tre øvrige udpeges efterfølgende af de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.
5.5. De fire bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges med to + en suppleant på lige år og to + en suppleant på ulige år. Alle sidder for to år ad gangen. På det konstituerende bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling udpeger bestyrelsen de to medlemmer, der skal på valg efter et år.
5.6. De tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges af de fire generalforsamlingensvalgte, udpeges hvert år før det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan løbende udpege nye medlemmer til afløsning af udtrædende, hvorfor der ikke udpeges nogen suppleant. I tilfælde af stemmelighed/uenighed om valg af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valget ved lodtrækning.

§ 6. Ledelse.
6.1. Når bestyrelsen består af 7 medlemmer, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
6.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.4. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
6.5. Over forhandlinger i bestyrelsen skal sekretæren føre referat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer efter mødet. Referatet skal godkendes på det følgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.

§ 7. Tegningsforhold.
7.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær eller efter aftale, kan næstformanden tegne foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem.
7.2. Bestyrelsen kan give prokura efter de retningslinjer, der er fastsat i bestyrelsens forretningsorden.
7.3. Ved eventuelt køb af fast ejendom og ved køb, der står i misforhold til foreningens samlede formue, tegnes forening af den samlede bestyrelse.

§ 8.  Regnskab og revision.
 
8.1. Udviklingsrådets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.december 2020.
8.2. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskabet. Bestyrelsen kan vælge at aflønne en ekstern regnskabsfører til at forestå bogholderiet og udarbejdelse af årsregnskab.
8.3. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af foreningens indtægter og udgifter samt status over aktiver og passiver.
8.4. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte interne eller eksterne revisor, der ikke må have sæde i bestyrelsen.
8.5. Foreningens årsregnskab skal aflægges i så god tid, at det reviderede og underskrevne årsregnskab kan udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.
8.6. Projektregnskaber, der er med ekstern finansiering, skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med de vilkår, der stilles af tilskudsgiver.
8.7. Årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen til dennes godkendelse.

§ 9.  Vedtægtsændring og opløsning.
9.1. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Forslaget til vedtægtsændring skal være udsendt sammen med dagsordenen.
9.2. Vedtægtsændringen træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor ændringen er vedtaget.
9.3. Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse kan nedlægges, når et forslag herom opnår mindst ¾ af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og højest 5 ugers mellemrum.
9.4. Ved foreningens ophør skal nettoformuen - efter eventuel tilbagebetaling af uforbrugte projektmidler til de tilskudsgivere, der kræver det - overdrages til VorbasseFonden.
Bestyrelsen pålægges at offentliggøre likvidationsregnskabet.

Således vedtaget og bekræftet ved dirigentens underskrift på den stiftende generalforsamling i Vorbasse den 30. oktober 2019.