Reception i anledning af bogudgivelse om Fitting-lejren

Lokalhistorie fra 2. verdenskrig
Stor opbakning til Lokalhistorisk Arkivs reception i anledning af bogudgivelse om Fittinglejren. Formand for bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv Anne Lise Andersen bød velkommen og takkede Jørgen Møller, Alice Østergaard, Ib Hansen og Susanne Therkildsen for deres store arbejde med at samle materialet til den flotte bog. Det er fjerde gang publikum er samlet om arkivets arbejde med Fittinglejren. Der var en stor udstilling af billeder og dokumenter. En velbesøgt fortælleaften for et år siden. En travetur for nogle uger siden og nu udgivelsen af bogen. Anne Lise takkede også Inga Dahl Volf-Petersen fra Kolding, som med sin fortælling til arkivets frivillige og bestyrelsen for et par år siden gav inspiration til at afdække alle de informationer, som ingen troede fandtes om Fittinglejren. Inga og hendes familie var nærmeste nabo til lejren.
Anne Lise Andersen takkede ligeledes Sparekassen Kronjylland og Vorbasse Fonden for tilskud til udgivelsen af bogen.
De fire forfattere havde hver især en lille fortælling fra bogen inden der blev serveret arme riddere og kaffe.
Arme riddere fordi en kvinde i lejren i sin dagbog havde rost netop denne ret.

Bogen, som er i et flot layout af Mette Voldmester,blev solgt ved receptionen og kan fra fredag den 8. november købes i SuperBrugsen i Vorbasse for 150 kr.
 

7. november 2019

På travetur i Fitting, hvor lejren lå

For næsten et år siden gav Lokalhistorisk Arkiv os et unikt indblik i, hvad Fittinglejren har været under og lige efter anden verdenskrig. Der var samtidig en stor flot udstilling i fritidscentret med masser af billeder og dokumenter.

Lørdag den 12. oktober 2019 var det så åstedet, der blev besøgt. Omkring 80 personer mødte op syd Skødevej 13 og gik i samlet flok ud over marker og gennem skove for at høre om det store areal tyskerne brugte i første omgang til en radarstation. Jørgen Møller startede med en tak til lodsejerne, fordi Lokalhistorisk Arkiv havde fået lov til at arrangere turen og endda sætte "trafikbånd" op, som viste, hvor lejren havde været. Markeringen med "trafikbånd" viser kun det halve af lejren, idet en stor del af arealet i dag er bevokset med skov. Se et kort over arealet her.
Skoven er plantet i 1950 og kaldes Lyttepostskoven. Fittinglejrens radarstation var én af 200 spredt ud over europa.Tyskerne fandt arealet i Fitting velegnet, fordi det ligger højt og fra luften vill ligne, de andre ejendomme i området. Der er ikke meget tilbage af bygningerne fra den gang. I et hegn findes resterne af et pumpehus og ude i arealet resterne af de betonfundamenter, som har man har haft radarerne placeret på. Mange steder er der murbrokker og beton i jorden, så arealet egner sig mest til græsning. Radarerne var håndbetjent og når et fremmed fly blev lokaliseret, blev der sendt besked fra Fittinglejren til en kommando på Fyn og i Karup.
Da krigen endte tog englænderne alt teknikken som krigsbytte. De unge drenge i Fitting har dog haft deres leg ved radarstationen, idet den kunne bruges til at køre dødsdrom i på cykel, når radaren stod vandret. Resterne af betonfundamentet er ikke til få fjernet, men kørerne er glade for at klø sig op ad den.
En pejleradar som lå længere mod øst blev brugt til at kommunikere med egne fly. Pejleradaren kunne nå 300 km.
Fittinglejren var officielt fra 1. januar-15.juni 1946 interneringslejr. Herefter blev den lukket ned og staten ville gerne sælge bygninger og inventar, men en del forsvandt helt af sig selv. Landmændene, som skulle have deres jord tilbage, fik lov til at tage, det de kunne bruge. Det var den eneste erstatning, de fik for afsagn af landbrugsjorden.

Den 7.november 2019 kl. 16.00 indbyder Lokalhistorisk Arkiv til en reception i anledning af, at de er klar med udgivelse af en bog om Fittinglejren. Der er flere sponsorer, som har støttet, at alt det arbejde de frivillige i arkivet har samlet, kan blive tilgængelig for os alle og bevares for eftertiden.

Fortællerne på turen var Ib Hansen, Alice Østergaard, Susanne Terkildsen, Jørgen Møller, Søren Tanghus og Niels Jørgen Thomsen. De havde mange sjove fortællinger, som vi sikkert kan finde i bogen, når den udkommer.

 

Fortælling og udstilling om Fitting-lejren

Der var en kæmpe stor interesse for at høre historien om Fitting-lejren. Der måtte mange ekstra stole sættes ind i mødelokalerne inden lokalhistorisk arkivs leder Jørgen Møller kunne byde velkommen og fortalte, at de frivillige på lokalhistorisk arkiv havde delt opgaverne imellem sig. Ib Hansen lagde ud med at fortælle om opbygningen af lejren som raderstation, pejlemaster, sendemaster og en stor telefoncentral med 100 ansatte telefondamer. Lejren som militær raderstation stod klar den 1. april 1943 og kunne følge både egne tyske fly og fremmede fly på en afstand af 100 km. Der var 22 raderstationer i Danmark. Raderstationen i Fitting var anlagt på Aage Petersens mark, som er 82 meter over havets overflade. Ib fortalte, at Walter Thomsen, som boede på Østerviggård, en aften havde tændt lyset på sin gårdsplads for at gå over i stalden, omgående blev opsøgt af vagterne på radarstationen, idet det var strengt forbud at tænde lys uden for. Den efterfølgende dag blev Walter Thomsen hentet til afhøring. Egentlig melder historierne ikke om problemer med naboerne til radarstationen. Tyskerne handlede både på Kragelund Mejeri og i Bække udover at de også selv dyrkede arealer med grøntsager til det store køkken, som stod for forplejningen af mandskabet.
Alice Østergaard og Susanne Therkildsen, fortalte på skift om Fitting-lejrens periode som flygtningelejr. Flygtningene var tyskere, som var flygtet over Østersøen p.gr.a. russernes fremmarch i slutningen af krigen. De første flygtninge, ca. 470 ankom til lejren den 20. januar 1946. Heriblandt Elsebeth Suhr og hendes familie. Elsebeth Suhr skrev dagbog over tiden i Fitting. Rolf Blume med familie var også i den første gruppe. Han blev senere valgt som tillidsmand. Frem til lejren skulle lukkes i juni 1946 er der jævnlig kommet store grupper af flygtninge.
Paul Lund oprindelig fra Egtved var leder af flygtningelejren og var velanset som leder. Efter lukningen af Fitting-lejren bliver han leder flygtningelejren i Vingsted.
En mor, Lise med børn i lejren fik kontakt med en nabo til lejren, Elvira Eriksen og de holder kontakten gennem hele deres liv længe efter Lise er rejst hjem til Tyskland. Elviras datter Inga har stadigvæk kontakt med et af de børn, som overlevede krigen.  
Den sidste periode for Fitting-lejren fortæller Jørgen Møller, bliver godt et halvårstid henover 1946-47, hvor lejren er rigspolitiets interneringslejr for de tyskere, som englænderne ikke vil give lov til at tage hjem efter kapitulationen. Heriblandt er fru Hildegard Best gift med rigsbefuldmægtiget Werner Best og deres fem børn. Endvidere en række gestapofolk, tyske handelsfolk som nu er i Danmark uretmæssigt. Politiet i Vejle og Kolding får opgaven med tilsyn og der ansættes en tysk/dansk læge. Skal der ske lægebehandling er det dog lægen i Vorbasse, doktor Clausen, der har det afgørende ord om, hvilken behandling der må gives.
Den 13. april 1947 kan hjemsendelse af de internerede ske. De sende til Neuengamme, der nu fungerer som fordelingslejr for hjemsendte tyskere.

Ovenstående er kun et lille del af de mange fortællinger de frivillige fra lokalhistorisk arkiv havde til tilhørerne. Det var en meget interessant aften og det har været en kæmpe arbejdsindsats, som lokalhistorisk arkiv har præsteret. Alt materialet burde samles og udgives, idet historierne aldrig må gå til men bør bevares for kommende generationer.
Den store udstilling i fritidscentrets forhal vil stå frem til jul og her kan studeres billeder, læses flere historier om livet i lejren.
Stor tak til lokalhistorisk arkiv for at have gjort os klogere på Fitting-lejren.

Sluttelig nævnte Jørgen Møller, at øvrige frivillige på lokalhistorisk arkiv har kalenderen for 2019 klar til salg.
Den kan købes i SuperBrugsen for 50 kr.

November 2018 - id