Fundats for Vorbasse Fonden

§1
Fondens navn er Vorbasse Fonden. Dens hjemsted er Vorbasse. Hjemstedskommunen er Billund Kommune.

§2
Fondens formue består af kr. 100.000,- kontant , som ydes fonden som gave fra Vorbasse Grundejerforening.
Fondens aktiver skal anbringes i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse af legatmidler.
Fondens midler skal lyde på fondens navn og såvidt muligt noteres som tilhørende denne. Fondens formue vil kunne forøges med tilskud og gaver fra såvel det offentlige som private.

§3
Fondskapitalen skal forblive uberørt.
Af fondens årlige nettoindtægt (bruttoindtægter med fradrag af administrationsomkostninger) kan der efter bestyrelsens beslutning henlægges indtil 25% til konsolidering af fonden. I det omfang, der i et regnskabsår er tilgået fonden tilskud eller gaver, kan bestyrelsen dog beslutte, at konsolidering af fonden finder sted i videre omfang end foran anført.
Der kan ikke udbetales penge fra fonden, før dennes egenkapital er kr. 500.000,-. Det tilsigtes, at fondskapitalen skal være kr. 1.000.000,-

§4
Fondens formål er at støtte personer, institutioner og foreninger, der udfører et almennyttigt ungdomsarbejde og et folkeligt arbejde på kulturelt grundlag i Vorbasse gl. sogn.

§5
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 personer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.
Af bestyrelsen skal mindst 1 medlem samt suppleant være medlem af bestyrelsen i Vorbasse Grundejerforening, og udpeget af denne, og denne skal være fondens formand.
Et bestyrelsesmedlem samt suppleant skal udpeges af Vorbasse Grundejerforenings medlemmer på generalforsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem samt suppleant skal udpeges af Vorbasse Sogneforening.
Et bestyrelsesmedlem samt suppleant skal udpeges af Billund byråds kulturråd.
Et bestyrelsesmedlem samt suppleant skal udpeges af lokalhistorisk udvalg.
Bestyrelsens medlemmer skal fratræde ved udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.
Ethvert bestyrelsesmedlem skal udtræde:
såfremt den pågældende er under konkurs
såfremt den pågældende gør sig skyldig i en handling, som gør vedkommende  uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen eller
såfremt den pågældende på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller iøvrigt har vist sig klart uegnet dertil.
Iøvrig kan et bestyrelsesmedlem til enhver tid udtræde af bestyrelsen efter eget ønske.
Bestyrelsen konstituerer sig én gang årligt, senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§6
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Det påhviler bestyrelsen af føre en protokol. I denne protokol indføres fundatsen og stadfæstelsen, oplysninger om, hvem der modtager legatprotioner, samt alle øvrige oplysninger og meddelelser, som måtte være af interesse for fonden. Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer et vederlag for deres arbejde. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§7
Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab over fondens formue, indtægter og udgifter.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen udpeger for et år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere fondens regnskaber.
Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og indsendes til fondsregistret senest 6 måneder efterregnskabsårets afslutning.

§8
Fondens overskud efter fradrag af henlæggelse efter §3 anvendes i nøje overensstemmelse med fondens formål efter §4.

§9
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige fordele.

§10Hvis ændrede forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i nærværende fundats, herunder eventuelt ophævelse af fonden, kan sådanne ændringer finde sted med Justitsministeriets og fondsmyndighedens tilladelse efter bestyrelsens indstilling, idet dog enhver ændring af nærværende fundats forudsætter forudgående godkendelse af Vorbasse Grundejerforening og vedtagelse på én i grundejerforeningen afholdt generalforsamling.Såfremt fonden opløses, skal dennes formue udbetales i overensstemmelse med fondens formål, jfr. §4.