Vedtægter

Vedtægter for Vorbasse Lokalråd


§1    Formål og idegrundlag

Stk. 1
Lokalråd er en demokratisk valgt arbejdsgruppe, der har til formål at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder bliver gjort for at bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, kulturelle og demokratiske værdier.

Stk. 2
Lokalrådet skal søge den størst mulige indflydelse på anliggender, der berører Vorbasse, og det påtager sig ansvaret for at få udført de opgaver, som byrådet uddelegerer. Det betyder fx, at Lokalrådet er byrådets naturlige høringspartner i alle spørgsmål, der relaterer til området.

Stk. 3
Vorbasse Lokalråd skal af sin midte vælge to repræsentanter, samt en suppleant til Landdistriktsrådet i Billund Kommune.§ 2    Organsiation

Stk . 1
Vorbasse Lokalråd består af 7 repræsentanter bosiddende i Vorbasse sogn.

4 repræsentanter er på valg i lige år og 3 i ulige år
2 suppleanter vælges for et år ad gangen.
Ved sammensætningen af rådet tilstræbes en bred repræsentation fra fx foreningsliv, erhverv og institutioner.

Opstillingsberettiget er enhver, der er stemmeberettiget.

Stk. 2
Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 3
Rådet holder møde mindst fire gange om året.

Stk. 4
Referater fra lokalrådets møder offentliggøres på hjemmesiden vorbasse.dk

Stk. 5
Lokalrådet kan nedsætte underudvalg til løsning ag ad hoc-opgaver inden for et fastlagt kommissorium. Udvalgets dispositioner skal forelægges lokalrådet på dets førstkommende møde til orientering/godkendelse.§ 3    Årsmøde

Stk. 1
Årsmødet afholdes hvert år i marts. Det indkaldes af Lokalrådet med 21 dages varsel ved annoncering   på hjemmesiden vorbasse.dk

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til lokalrådets formand senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 2
Alle med adresse i Vorbasse sogn har møde og stemmeret
Afstemning skal foregå skriftlig, hvis en af de tilstedeværende ønsker det.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Et forslag bortfalder ved stemmelighed.

Stk. 3
Årsmødets dagsorden
•    Valg af dirigent
•    Valg af stemmetællere
•    Lokalrådets beretning for det forløbne år
•    Lokalrådets regnskab for det forløbne år
•    Indkomne forslag (forslag offentliggøres 4 dage før årsmødet på hjemmesiden vorbasse.dk)
•    Valg af medlemmer til lokalrådet
•    Valg af suppleanter
•    Valg af revisor
•    Eventuelt

Stk. 4
Lokalrådet konstituerer sig på det første møde efter årsmødet§ 4     Vedtægtsændringer
For at ændre nærværende vedtægt kræves at 2/3 af de på årsmødet fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.$ 5     Lokalrådets opløsning.

Stk. 1
For at opløse lokalrådet kræves vedtagelse på to hinanden følgende årsmøder med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

Et ekstraordinært årsmøde skal varsles som et ordinært årsmøde, og det skal afholdes senest 5 uger efter det ordinære møde.

I tilfælde af opløsning overgår Lokalrådets aktiver til Vorbassefonden.